Course curriculum

 • 01
  Chapter 1 - แนวคิดการวัดผลของเฟสบุค [1h 07.07m]
  แสดงเนื้อหา
 • 02
  Chapter 2 - A/B test (Split test) การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ [1h 01.24m]
  แสดงเนื้อหา
  • 2.1 A/B test (Split test) คืออะไร? พร้อมข้อดีข้อเสีย [08.55m] ทดลองเรียนฟรี
  • 2.2 ยิงโฆษณาปกติกับ A/B test แตกต่างกันยังไง? [06.24m]
  • 2.3 สรุปความต่างระหว่าง ยิงโฆษณาปกติกับ A/B test [04.51m]
  • 2.4 ความน่าเชื่อถือทางสถิติ Estimated test power [09.36m]
  • 2.5 วิธีการ Setup A/B test บน Facebook [11.05m]
  • 2.6 Template+ตัวอย่างแผน A/B test บน Facebook [06.36m]
  • 2.7 ไอเดีย A/B test บน Facebook ที่น่าทำ [06.44m]
  • Template+ไอเดีย A/B test บน Facebook [PDF]
  • 2.8 ตัวอย่างผลลัพธ์ A/B test บน Facebook [03.37m]
  • 2.9 รวบตึง: A/B test (Split test) การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ [03.36m]
 • 03
  Chapter 3 - Holdout test การทดสอบเพื่อการต้นเหตุแท้ๆ [44.03m]
  แสดงเนื้อหา
  • 3.1 Holdout test มีไว้เพื่ออะไร? [06.13m] ทดลองเรียนฟรี
  • 3.2 โครงสร้างของ Holdout test [07.03m]
  • 3.3 ตัวอย่างผลลัพธ์ Holdout test บน Facebook [07.09m]
  • 3.4 Template+รายละเอียด Holdout test บน Facebook [10.30m]
  • 3.5 ตัวอย่างแผน Holdout test บน Facebook [03.56m]
  • 3.6 ไอเดีย Holdout test บน Facebook ที่น่าทำ [05.09m]
  • Template+ไอเดีย Holdout test บน Facebook [PDF]
  • 3.7 รวบตึง: Holdout test การทดสอบเพื่อการต้นเหตุแท้ๆ [04.03m]
 • 04
  Chapter4 - Brand Survey ถามใจลูกค้า...คิดเห็นว่ายังไง? [1h 01.50m]
  แสดงเนื้อหา
  • 4.1 Brand Survey มีไว้เพื่ออะไร? [08.01m]
  • 4.2 ใครสามารถ:ไม่สามารถทำ Brand Survey ได้บ้าง? [05.06m]
  • 4.3 วิธีการ Setup Brand Survey เบื้องต้น [07.02m]
  • 4.4 วิธีการเลือกและ Setup คำถาม Brand Survey [13.10m]
  • 4.5 การพิจารณาและปรับแก้ Estimated Test Power ให้เพียงพอ [06.28m]
  • 4.6 Template+รายละเอียดการวางแผนทดสอบ Brand Survey [06.34m]
  • 4.7 ตัวอย่างแผนทดสอบ Brand Survey [05.42m]
  • Template วางแผน Brand Survey บน Facebook [PDF]
  • 4.8 การอ่านค่าและตีความผลการทดลอง Brand Survey [04.45m]
  • 4.9 รวบตึง: Brand Survey ถามใจลูกค้า...คิดเห็นว่ายังไง? [05.02m]
 • 05
  Chapter 5 - Advanced test setting การทดสอบลูกผสมที่ซับซ้อน [29.43m]
  แสดงเนื้อหา
  • 5.1 Multi-cell holdout test คืออะไร? พร้อมตัวอย่าง [04.49m]
  • 5.2 ไอเดีย Multi-cell holdout test บน Facebook ที่น่าทำ [04.11m]
  • Template+ไอเดีย Multi-cell holdout test บน Facebook [PDF]
  • 5.3 Multi-cell Brand Survey พร้อมตัวอย่าง [06.25m]
  • 5.4 ไอเดียการทดสอบ Multi-cell Brand Survey [07.51m]
  • 5.5 Multi-cell Brand Survey + Conversion Lift [06.27m]
  • Template+ไอเดีย Multi-cell Brand Survey บน Facebook [PDF]
 • 06
  [Finale] - รวบทั้งคอร์สในคลิปเดียว [13.47m]
  แสดงเนื้อหา
  • รวบทั้งคอร์สในคลิปเดียว [13.47m]